ΔΗΜΟΣ ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ : ΕΛΕΓΧΟΙ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΛΟΓΩ ΣΕΙΣΜΟΥ

Η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Αγ. Παρασκευής απαντώντας στο από 29/7/19 αίτημα του Τμήματος Παιδείας, διά βίου μάθησης και πολιτισμού διευκρινίζει ότι οι έλεγχοι Κτιρίων (Ιδιωτικών και Δημόσιων) για την αντιμετώπιση κινδύνων από την εκδήλωση σεισμών διενεργούνται από μηχανικούς της Γενικής Διεύθυνσης Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών.

Η Τεχνική Υπηρεσία διευκρινίζει ταυτόχρονα ότι σε κάθε περίπτωση εφ’ όσον υπάρξει αίτημα από Διευθυντή/ντρια Σχολικής μονάδας θα συνδράμει για μια πρώτη Τεχνική Εκτίμηση, κάτι που έχει ήδη γίνει σε δύο Λύκεια (1ο και 4ο )και στο 4ο Δημοτικό Σχολείο.

 

ΘΕΜΑ:  Απάντηση στο από 29/07/2019  έγγραφό σας

Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με το υπ’αριθμ. 2018/09-03-2018 (ΑΔΑ: 624Π465ΧΘ7-Δ6Ν) έγγραφο της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας με θέμα: “Σχέδιο δράσεων Πολιτικής Προστασίας για την αντιμετώπιση κινδύνων από την εκδήλωση σεισμών” (κεφάλαιο 5.3 Μετασεισμικός έλεγχος κτιρίων και υποδομών) αναφέρεται ότι: “………Οι έλεγχοι των κτιρίων διενεργούνται από υπαλλήλους μηχανικούς που υπηρετούν ή διατίθενται στην Γ.Δ.Α.Ε.Φ.Κ.. …...” ενώ σε προηγούμενο σημείο του ιδίου κεφαλαίου αναφέρεται ότι αυτοψίες διενεργούνται τόσο σε Δημόσια όσο και σε Ιδιωτικά κτίρια.

Κατά συνέπεια προκύπτει ότι η ευθύνη συντονισμού και διενέργειας μετασεισμικών ελέγχων σε Ιδιωτικά και Δημόσια κτίρια ανήκει στη Διεύθυνση Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών

Επιπλέον, στο παραπάνω αναφερόμενο έγγραφο, η ευθύνη συμπλήρωσης του σχετικού πίνακα σαφώς αναφέρεται ότι είναι του εκάστοτε Διευθυντή των σχολικών μονάδων.

Κατά συνέπεια, για το σχετικό έγγραφο, δεν προκύπτει η υποχρέωση συγκεκριμένων ενεργειών από μέρους μας, αλλά εννοείται ότι σε κάθε περίπτωση, προτιθέμεθα εφόσον από κάποιον Διευθυντή/ντρια σχολικής μονάδας υπάρξει αίτημα για μια πρώτη Τεχνική εκτίμηση, να συνδράμουμε στο έργο τους

Ο Προιστάμενος

Διεύθυνσης

α.α.

Α. ΜΑΥΡΟΜΑΡΑΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ  Π.Ε./Α