Οι οικονομικές προτάσεις της Νίκης για την Αγία Παρασκευή

Του Γιώργου Βάσιλα, Οικονομολόγου, Ελεγκτή του Υπουργείου οικονομικών.

Η συµβολή της Δηµοτικής Κίνησης «Συνεργασίας Πολιτών», κύριας συνιστώσας της σηµερινής εκλογικής σύµπραξης «ΝΙΚΗ για την ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ», στα δηµοτικά πράγµατα της Αγίας Παρασκευής ήταν αναµφισβήτητα πολύ θετική και η κατάσταση στην πόλη θα ήταν χειρότερη εάν δεν υπήρχε.

Αυτό έχει αναγνωρισθεί από τους δηµότες, οι οποίοι την επιβράβευσαν στις προηγούµενες εκλογές, µε ένα σηµαντικό εκλογικό ποσοστό της τάξεως του 17%.

Σε αυτές τις εκλογές στην νέα της µορφή, είναι πλέον η ώρα να πείσει και τον πλέον δύσπιστο δηµότη, ότι είναι η καλύτερη επιλογή για την διοίκηση της πόλης.

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ

Μπορούµε να εφαρµόσουµε µια ρεαλιστική στρατηγική για τα έσοδα και τα έξοδα των οικονοµικών του δήµου, όπως θα την διατυπώσουµε παρακάτω:

Τα στοιχεία µε βάση τα οποία θα διατυπώσουµε την πρόταση µας, είναι ο τελευταίος δηµοσιευµένος ισολογισµός του έτους 2009, πιστοποιηµένος από ορκωτό ελεγκτή –λογιστή.

Το ότι χρησιµοποιούµε οικονοµικά στοιχεία του προηγούµενου χρόνου δεν επηρεάζει την παρούσα ανάλυση, αφού αυτό που ενδιαφέρει την οικονοµική διαχείριση είναι οι πηγές των εσόδων και το είδος των δαπανών, που δεν µεταβάλλονται σηµαντικά από το ένα έτος στο άλλο. Επιπλέον δε τα εν λόγω στοιχεία έχουν αυξηµένη αξιοπιστία.

ΕΣΟΔΑ

ΚΩΔ. ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΕΣΟΔΑ

Χρήσεως έτους 2009

ΠΟΣΑ
72 Έσοδα από φόρους-εισφορές-πρόστιµα-προσαυξήσεις 1.748.507,40
73 Έσοδα από τέλη και δικαιώµατα » 10.376.346,35
74 Έσοδα από επιχορηγήσεις » 15.474.958,79
Λοιπά Έσοδα » 70.941,54
Σύνολο » 27.670.754,08

Παρατηρήσεις

Όσον αφορά τον λογ/σµό 72. «Έσοδα από φόρους-εισφορές-πρόστιµα-προσαυξήσεις», τροφοδοτείται από τους ακόλουθους πόρους: Δηµοτικός φόρος ηλεκτροδοτούµενων χώρων στεγασµένων και µη, Εισφορά σε χρήµα και Μετατροπή σε χρήµα της εισφοράς λόγω επέκτασης πολεοδοµικών σχεδίων, κλπ.

Όσον αφορά τον λογ/σµό 73. «Έσοδα από τέλη και δικαιώµατα», τροφοδοτείται από τους ακόλουθους πόρους: Τέλη καθαριότητας και φωτισµού, Τέλος ακίνητης περιούσιας, Τέλη σταθµεύσεως αυτοκινήτων, κλπ.

Όσον αφορά τον λογ/σµό 74. «Έσοδα από επιχορηγήσεις», τροφοδοτείται από τους ακόλουθους πόρους: Επιχορηγήσεις από τον κρατικό προϋπολογισµό για κάλυψη λειτουργικών δαπανών (πληρωµές για κάλυψη γενικών αναγκών του Δήµου, λειτουργίας των παιδικών και βρεφονηπιακών σταθµών, κάλυψης αναγκών σχολείων, χώρων άθλησης, Κ.Ε.Π., κλπ).

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Όπως προκύπτει από την παραπάνω παρουσίαση και υποτυπώδη ανάλυση των εσόδων οι πηγές τους είναι συγκεκριµένες και δεν υπάρχουν περιθώρια για σηµαντική αύξηση τους. Μεταβολή ίσως θα µπορούσε να προκύψει από µία καλύτερη οργάνωση των υπηρεσιών του δήµου που ασχολούνται µε την καταγραφή, την παρακολούθηση και την είσπραξη των δικαιούµενων εσόδων του δήµου.

Παρά ταύτα έχει εξαιρετική σηµασία από απόψεως παραγωγής έργου, η ορθολογική διαχείρισή των εσόδων.

Θα χρησιµοποιήσουµε για παράδειγµα τις αµοιβές προσωπικού της υπηρεσίας πρασίνου, οι αµοιβές µαζί µε τις ασφαλιστικές εισφορές των µονίµων, των αορίστου χρόνου και εκτάκτων υπαλλήλων, κατά το έτος 2009, ανήλθαν περίπου στο ποσό των 1.370.000,00 €.

Και για να εξετάσουµε το ίδιο παράδειγµα από µια άλλη πλευρά του, αυτή των εκτάκτων υπαλλήλων, η δαπάνη µισθοδοσίας των οποίων κατά το εν λόγω έτος ανήλθε στο ποσό των 352.000,00 €.

Θα συµφωνήσουµε ότι εάν υπάρχει επιχορήγηση από τον κρατικό προϋπολογισµό για πρόσληψη υπαλλήλων µε σύµβαση έργου θα ήταν σκόπιµο να την διεκδικήσουµε, έχει σηµασία όµως εάν θα προσλάβουµε κάποιους πολιτικούς φίλους, τους οποίους θα υποαπασχολήσουµε µόνο και µόνο για ρουσφετολογικούς λόγους.

ΕΞΟΔΑ

ΚΩΔ. ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ

Χρήσεως έτους 2009

(Δεν περιλαµβάνονται οι
αποσβέσεις των παγίων)

ΠΟΣΑ
60 Αµοιβές και έξοδα προσωπικού 12.092.650,79
61 Αµοιβές και έξοδα αιρετών αρχόντων και τρίτων » 907.228,50
62 Παροχές τρίτων » 2.317.416,69
64 Διάφορα έξοδα » 4.156.503,96
65 Τόκοι και συναφή έξοδα » 228.837,21
67 Παροχές-Χορηγίες-Επιχορηγήσεις-Επιδοτήσεις-Δωρεές » 5.963.077,49
Λοιπά Έξοδα » 41.349,20
Σύνολο » 25.707.063,84

Παρατηρήσεις

Στους παραπάνω λογαριασµούς των εξόδων παρακολουθούνται οι δαπάνες για την λειτουργία των υπηρεσιών του δήµου, την παραγωγή και την εκτέλεση έργων, την προβολή του δήµου, των τόκων των δανείων του δήµου κλπ.

Όπως προκύπτει στον παραπάνω πίνακα η σηµαντικότερη δαπάνη του δήµου είναι οι Αµοιβές και ασφαλιστικές εισφορές του προσωπικού (µονίµων, αορίστων και εκτάκτων) των υπηρεσιών του Δήµου, (αποτελούν το 47% του συνόλου των δαπανών).

Η επόµενη σηµαντική δαπάνη του δήµου είναι οι Παροχές-Χορηγίες-Επιχορηγήσεις-Επιδοτήσεις-Δωρεές, η οποία αφορά τις µεταβιβάσεις (µέρος των οποίων είναι υποχρεωτικές) ποσών σε νοµικά πρόσωπα, όπως Σχολικές Επιτροπές, Παιδικούς Σταθµούς, τους οργανισµούς Άθλησης και τα Ν.Π. του Δήµου (Πνευµατικό Κέντρο, Δηµοτικά Ιατρεία, ΚΑΠΗ, κλπ).

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Όσον αφορά τα ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ:

Επειδή όπως παρατηρήσαµε παραπάνω στα οργανικά έσοδα αυτό που έχει εξαιρετική σηµασία είναι η ορθολογική διαχείρισή τους για την παραγωγή έργου, εποµένως το βάρος της διαχείρισης των οικονοµικών του δήµου πέφτει στο σκέλος των δαπανών.

Όσον αφορά τον λογ/σµο 60 Αµοιβές και έξοδα προσωπικού, ποσού 12.092.650,79 € εκτός του παραδείγµατος που αναφέραµε παραπάνω στις προτάσεις για τα έσοδα, πρέπει να σηµειώσουµε την εξαιρετική σηµασία που έχει η διαχείρισή του, λόγω του µεγέθους της δαπάνης, από την οποία µπορούν να προκύψουν σηµαντικές οικονοµίες.

Προκαλεί κατάπληξη το γεγονός ότι για αµοιβές και ασφαλιστικές εισφορές εκτάκτων υπαλλήλων και εργατών καθώς και για υπερωρίες µονίµων και µε συµβάσεις αορίστου χρόνου υπαλλήλων και εργατών στους φορείς δαπανών του Δηµοτικού Προϋπολογισµού µε κωδικούς: 10, 15, 20, 30, 35, 45, 50,70 για το έτος 2009 είχε προϋπολογισθεί το ποσό των 3.027.000,00 €, από το ποσό αυτό είχαν πραγµατοποιηθεί (ενταλµατοποιηθεί) σύµφωνα µε τα στοιχεία του Δήµου µέχρι 30/11/2009 σε ποσό 2.371.192,59 € και επειδή δεν έχουµε τα τελικά στοιχεία µπορούµε να εκτιµήσουµε ότι για ολόκληρο το έργο πραγµατοποιήθηκαν σε ποσό τουλάχιστον 2.800.000,00€.

Δηλαδή σε σύνολο Αµοιβών και εξόδων προσωπικού 12.092.650,79€, ποσοστό 23 %.

Όσον αφορά τον λογ/σµο 64 Διάφορα έξοδα, συνολικού ποσού 4.156.503,96€, επειδή περιλαµβάνει ελαστικές δαπάνες επιδέχεται ορθολογικότερης διαχείρισης και µπορούν να προκύψουν σηµαντικές οικονοµίες.

Όσον αφορά τον λογ/σµο 67 Παροχές – Χορηγίες – Επιχορηγήσεις – Επιδοτήσεις – Δωρεές συνολικού ποσού 5.963.077,49 €, επιδέχεται ορθολογικότερης διαχείρισης επειδή περιλαµβάνει και ελαστικές δαπάνες, µεταβιβάσεις σηµαντικών ποσών σε νοµικά πρόσωπα που δεν είναι υποχρεωτικές, και µπορούν να προκύψουν σηµαντικές οικονοµίες. Σηµαντικό, επίσης, είναι το θέµα του ελέγχου της διαχείρισης των νοµικών προσώπων που είναι αποδέκτες αυτών των κονδυλίων.

Από τα παραπάνω προκύπτει αβίαστα, ότι µε τους συντηρητικότερους υπολογισµούς µπορούµε να εξοικονοµήσουµε από την περιστολή ελαστικών δαπανών τουλάχιστον 3.000.000 € ετησίως, για να δροµολογήσουµε την υλοποίηση του προεκλογικού µας προγράµµατος για την Αγία Παρασκευή, ως σύγχρονου, οργανωµένου και ανθρώπινου δήµου.